INVENTORY

     ANIMALIA

                                    VERTEBRATE

                                                AMPHIBIANS

                                                BIRDS

                                                FISH

                                                MAMMALS

                                                REPTILES

                                    INVERTEBRATE

                                                MOLLUSKS

                                                ANNELIDA

                                                ARTHROPODS

            FUNGI

            MONERA

            PLANTAE

                                    ANGIOSPERMS

                                    GYMNOSPERMS

                                    BRYOPHYTES

                                    HEPATOPHYTA

                                    PTEROPHYTA

            PROTISTA

                                    ALGAE

                                    MYXOMYCOTA

                                    PROTOZOA